Genarator DDS na AD9833

Prosty generator funkcyjny na module AD9833. 

Generator zbudowany jest na gotowym module (Chiny – ok. 7 USD) z układem AD9833, sterowanym Arduino NANO V3, a nastawy prezentowane są na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD 2×16 znaków (I2C). Układ generuje przebiegi sinusoidalne, trójkątne i prostokątne – bez regulacji poziomu sygnału wyjściowego. Manipulatorem jest enkoder, który służy do wyboru (wciśnięcie) i regulacji (pokrętło) nastaw.

Schemat układu (odręczny) – poniżej :

Układ generuje przyzwoite przebiegi w zakresie do ok. 2 MHz – powyżej tej częstotliwości jakość i poziom sygnału drastycznie spada, choć sam generator nadal pracuje nawet do ok. 10 MHz. 

 

Kod programu jest dosyć rozbudowany, ale podstawowe procedury – obsługi AD9833 – są łatwe do aplikacji w dowolnym układzie. Sporo miejsca w kodzie zajmują procedury obsługi Menu, zmiany nastaw i wykrywania wartości granicznych oraz prezentacji wyników na LCD. Sama obsługa AD9833 (sposób zapisu, rejestry, sterowanie) to fragmenty kodu znalezione w Necie – nie chciałem się już zagłębiać w dokumentację układu, a gotowej biblioteki nie znalazłem. Soft nie został też gruntownie przetestowany i nie wykluczam jakiś błędów – jak coś znajdziecie, proszę pisać w komentarzach …

Kod :

#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <SPI.h>
#include <Encoder_Polling.h>

#define FSYNC 6 //definicja PIN D6 - FSYNC AD9833

// POZOSTAŁE WYKORZYSTANE PINY DLA AD9833 Z ARDUINO NANO V3
// D11 - MOSI - SDATA
// D13 - SCK - SCLK
// PINY DLA MAGISTRALI I2C
// A4 - SDA
// A5 - SCL
// LiquidCrystal_I2C lcd(adres,En,Rw,Rs,D4,D5,D6,D7,polaryzacja);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
#define Light 3         // podswietlanie - pin 3

//********** definicja pinow dla Encodera
int encoderPin_A = 4;
int encoderPin_B = 3;
int PushButt = 2;   // pin encodera PushButton

//********** parametry startowe i zmienne
long czastota = 500000;   // ustawienie czestotliwosci startowej
String czestotliwosc;
long krok = 10;       // krok poczatkowy
int sinus = 0x2000;     
int trojkat = 0x2002;
int prostokat = 0x2020;
int typprzebiegu;
int znacznik = 10;      // pomocniczy znacznik - uzywany przy MENU

void setup()
{
  lcd.begin (16,2);           // def. LCD
  lcd.setBacklightPin(Light,POSITIVE); // def. rodzaj LCD
  lcd.setBacklight(HIGH);        // wlacz podsw. LCD

  pinMode(FSYNC, OUTPUT);        // konfiguracja pinu FSYNC
  SPI.begin();             // start SPI
  digitalWrite(FSYNC, HIGH);      // ustawienie pinu FSYNC
  SPI.setDataMode(SPI_MODE2);      // tryb pracy SPI

  encoder_begin(encoderPin_A, encoderPin_B); // start Encoder
  pinMode(PushButt, INPUT);      // konfiguracja pinu PushButtona
  typprzebiegu = sinus;        // wystartuj z przebiegiem SINUS
 
}

//*********************** Glowna petla programu *********************
void loop()
{
  obsluga_buttona();         // sprawdx button w encoderze
  obsluga_encodera();         // sprawdz obrot w encoderze
  WriteFrequencyAD9833(czastota);   // zapisz/odswiez f w AD9833
  prezentacja();           // wyswietl wszystko na LCD
  delay(100);             // pauza aby LCD nie mrugal
                    // mozna badac flage zajetosci w LCD
                    // ale istotnie komplikuje to soft
  }

//*********************** Koniec glownej petli *********************


//*********************** Procedury ******************************

void obsluga_encodera()
{

  if (znacznik == 10)  // znacznik 10 zmiana sygnalu sin/prost/trojk
  {
       int dir = encoder_data();   // sprawdz Encoder
       if(dir > 0)          // sprawdzam tylko w prawo
       {
           if(typprzebiegu == sinus)  // jesli jest sin to zmien
             {typprzebiegu = trojkat; // na trojk
              delay(80);}       // odczekaj - drgania

           else if (typprzebiegu == trojkat) //jesli trojk ustaw prost
             {typprzebiegu = prostokat;delay(80);}
               
           else if (typprzebiegu == prostokat)//jesli prost ustaw sin
             {typprzebiegu = sinus;delay(80);}
           else
           {}  
       }
       else
       {}
  } //*****************koniec warunku dla znacznik == 10       
  if (znacznik == 20)  // warunek dla znacznik 20 - zmiana kroku
  {
       int dir = encoder_data();   // sprawdz Encoder
       if(dir > 0)          // jeśli w prawo to ...
        {
         if (krok < 1000000)   // jesli krok mniejszy niz 1MHz
         {krok = krok * 10;delay(100);} // zwieksz krok-mnozenie razy 10
         
         else           // jesli 1MHz nie rob nic
         {}
        }
       else if (dir <0 )       // jeśli w lewo to ...
         {
          if (krok >= 10)    // dodatkowy warunek
                      // sprawdzenie czy nie dziele 0
            {krok = krok / 10; // zmniejsz krok - dzielenie przez 10
					  delay(100); 
					  } 
            
          else
           {krok = 1;delay(100);}     // ustaw krok 1 Hz
           
         }
       else
         {}
   
  } //****************koniec warunku dla znacznik == 20
  

  else if (znacznik == 30) // warunek dla znacznik 30 - zmiana czestotliwosci
  {
        
      int dir = encoder_data();       // sprawdz Encoder
      if(dir > 0)              // jeśli w prawo to ...
         {czastota = czastota + krok;}  // zwieksz f o krok
      else if (dir <0 )           // jeśli w lewo to ...
        if ((czastota-krok) >= 0)
         {
         {czastota = czastota - krok;}  // zmniejsz f o krok
         }
         else
         {}
         
      else
         {}
   } //********************koniec warunku dla znacznik == 30

  else
    {}
 
} //****************koniec procedury obslugi encoderavoid obsluga_buttona()
{
  if (digitalRead(PushButt))
  {}               // nie wcisniety - wyjscie
  
  else
  {                // wcisniety - ustalam w ktorej
                  // pozycji menu i co zmienic 
  if (znacznik == 10)      // jesli znacznik = 10 ...
   {znacznik = 20;delay(120);} // ... zmien na 20
  else if (znacznik == 20)    // jesli znacznik = 20 ...
   {znacznik = 30;delay(120);} // ... zmien na 30
  else
   {znacznik = 10;delay(120);} // jesli nie 10 i nie 20 to musi 
                  // byc 30 wiec ustaw znow 10
  }
}

void prezentacja()         // wyswietlenie wszystkich wartosci
{
 lcd.clear();           // wyczysc LCD
 if(znacznik == 10)        // znacznik = 10
  {lcd.print("*");}       // ... wyswietl "*" przed 
 else
  {lcd.print(" ");}       // znacznik <> 10 - spacja

 if(typprzebiegu == sinus)    // jaki aktualnie mamy przebieg
  {lcd.print("sinus");}      // jesli sinus - wyswietl
 else if (typprzebiegu == prostokat)
  {lcd.print("prost");}      // jesli prostokat - wyswietl
  else if (typprzebiegu == trojkat)
  {lcd.print("trojk");}      // jesli trojkat - wyswietl
  else
  {}

 if(znacznik == 20)        // jesli znacznik = 20
  {
  lcd.print(" *");}
 else
  {lcd.print(" ");}
  
 lcd.print("K=");

 if(krok == 1000000)
  {
   lcd.print(krok / 1000000);
   lcd.print("MHz");
  }
 else if(krok >= 1000)
  {
   lcd.print(krok / 1000);
   lcd.print("KHz");
  }
 else
 {
  lcd.print(krok);
  lcd.print("Hz");
 }
 
 lcd.setCursor(0, 1);


 if(znacznik == 30)        // jesli znacznik = 30
  {
    lcd.print("*");
  }
 else
  {
    lcd.print(" ");
  }

// ponizej troche zakrecone zabiegi aby na LCD wyswietlana czestotliwosc
// wygladala przyzwoicie - "F=xx.xxx.xxx Hz"


 czestotliwosc = String(czastota); //zamiana typu danych na string
 int dlugosc = czestotliwosc.length(); // ustalam dlugosc ciagu
 
 if (dlugosc == 6) // jesli dlugosc 6 - mniej niz 1 MHz
   {
    czestotliwosc = "0" + czestotliwosc; // to dopisz zero przed
   }
  else if(dlugosc == 5) // jesli dlugosc 5 - dziesiatki KHz
   {
    czestotliwosc = "00" + czestotliwosc;
   }
  else if(dlugosc == 4) // jesli dlugosc 4 - jednostki KHz
   {
    czestotliwosc = "000" + czestotliwosc;
   }

  else if(dlugosc == 3) // jesli dlugosc 3 - setki Hz
   {
    czestotliwosc = "0000" + czestotliwosc;
   }
  else if(dlugosc == 2) // jesli dlugosc 2 - dziesiatki Hz
   {
    czestotliwosc = "00000" + czestotliwosc;
   }

  else if(dlugosc == 1) // jesli dlugosc 1 - jednostki Hz
   {
    czestotliwosc = "000000" + czestotliwosc;
   }
  else
  {}


   
 
 lcd.print(" F=" + czestotliwosc.substring(0,1) + "." + czestotliwosc.substring(1,4) + "." + czestotliwosc.substring(4,7) + " Hz");
 
 

}


// procedura obslugi AD9833 - zassana z Net`u - delikatnie zmodyfikowana
// 

void WriteFrequencyAD9833(long frequency)
{
int MSB;
int LSB;
int phase = 0;
long calculated_freq_word;
float AD9833Val = 0.00000000;
AD9833Val = (((float)(frequency)) / 25000000); // zegar DDS 25 MHz
calculated_freq_word = AD9833Val * 0x10000000;
MSB = (int)((calculated_freq_word & 0xFFFC000) >> 14);
LSB = (int)(calculated_freq_word & 0x3FFF);
LSB |= 0x4000;
MSB |= 0x4000;
phase &= 0xC000;
WriteRegisterAD9833(0x2100);
WriteRegisterAD9833(LSB);
WriteRegisterAD9833(MSB);
WriteRegisterAD9833(phase);
WriteRegisterAD9833(typprzebiegu);
}

void WriteRegisterAD9833(int dat)
{
digitalWrite(FSYNC, LOW);
SPI.transfer(highByte(dat));
SPI.transfer(lowByte(dat));
digitalWrite(FSYNC, HIGH);
}