Zegar z czujnikiem temperatury i wilgotności

Projekt, który łączy w sobie zegar RTC na popularnym układzie SD1307 (pdf) oraz czujnik temperatury i wilgotności DHT-11 o zakresie pracy : 0 do 50 st. C (co kwalifikuje go raczej do mniej wymagających zastosowań wewnątrz pomieszczeń). Wyniki prezentowane są na wyświetlaczu OLED SSD1306 z magistralą I2C. Z uwagi na rozmiar zastosowanego wyświetlacza, jego praktyczne zastosowanie jest raczej ograniczone, ale publikuję jako przykład użycia w innych Waszych projektach…

Schemat układu (odręczny) :

Prototypowy układ z wykorzystaniem Arduino Nano I/O expantion Shield :

  

Kod :

// Odczyt wilgotnosci/temp na DHT11
// OLED I2C 128x64 + Arduino NANO V3


#include "DHT.h"   		       // biblioteka DHT
#include "U8glib.h"  		       // bibioteka OLED I2C
#include "RTClib.h"  		       // uRTCLib
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); // konstruktor OLED
RTC_DS1307 rtc; 
#define DHTPIN 2   		       // definicja PIN dla DHT
#define DHTTYPE DHT11 		       // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE, 6); 	       // deklaracja DHT
char str[10];
float WILG; 			       // zmienna wilgotnosc
float TEMP; 			       // zmienna temperatura w stopniach C

// adresy dla modułu RTC + EEPROM - w moim układzie : rtc 0x50, eeprom 0x56
// ewentualna zmiana adresów - wewnątrz RTClib.h

void setup()
{

// kod nie przewiduje zewnetrznej zmiany/ustawienia RTC
// uproszczony uklad nie został wyposazony w Switch`e do programowania
// wpisanie wartosci startowych wykonuje ponizsza linia - odkomentowac przy zapisie do RTC

//rtc.adjust(DateTime(2017, 02, 13, 8, 44, 0));


 dht.begin();   		        // inicjalizacja DHT

// poniższy fragment mozna pominac - INTRO
 u8g.firstPage();
 do {
 u8g.setFont(u8g_font_unifont);
 u8g.drawStr( 6, 25, "DHT11 & DS1307");
 u8g.setFont(u8g_font_profont29);
 u8g.drawStr( 6, 58, "ywd.pl");
 } while( u8g.nextPage() );
 delay(3000);
// koniec INTRO

}


// glowna petla programu

void loop() {

 delay(100);  			        // odczekaj - pomiar trwa ok 250 mS
 WILG = dht.readHumidity(); 	        // odczytaj wilgotnosc
 TEMP = dht.readTemperature(); 	        // odczytaj temp
 DateTime now = rtc.now();           // zassaj aktualna wartosc data/time z RTC

// petla obrazu
 u8g.firstPage();
 do {
 u8g.setFont(u8g_font_profont29);        // wieksza czcionka na uzytek wysw. godziny
 u8g.setPrintPos(0, 26);            // pozycja w px - kolumna/linia
 if (now.hour() > 9)		        // jesli wartosc godzin > 9.00 wyswietl jak leci
 {
 u8g.print(now.hour(), DEC);
 }
 else 				        // jesli mniejsza lub = 9.00 dopisz "0" z przodu
 {
 u8g.print("0");
 u8g.print(now.hour(), DEC);
 }

 u8g.print(":");		        // dopisz ":"
 if (now.minute() > 9)             // to samo co powyzej tylko dla minut
 {
 u8g.print(now.minute(), DEC);
 }
 else
 {
 u8g.print("0");
 u8g.print(now.minute(), DEC);
 }
 u8g.print(":");
 if (now.second() > 9)             // to samo co wyzej tylko dla sekund
 {
 u8g.print(now.second(), DEC);
 }
 else
 {
 u8g.print("0");
 u8g.print(now.second(), DEC);
 }


 u8g.setFont(u8g_font_helvB08);		     // ustaw mniejsza czcionke

 u8g.drawStr( 2, 47, "Wilgotnosc :");       // w pozycji 2/47 wyswietl txt
 u8g.drawStr( 80, 47, dtostrf(WILG, 5, 2, str)); // w pozycji 80/47 wartosc wilgotnosci
 u8g.drawStr( 120, 47, "%");           // w pozycji 120/47 dopisz symbol %

 u8g.drawStr( 0, 62, "Temperatura :");      // analogicznie tylko w innej linii - temp
 u8g.drawStr( 80, 62, dtostrf(TEMP, 5, 2, str));
 u8g.drawStr( 120, 62, "\260C");


 } while( u8g.nextPage() );            // koniec petli obrazu
}